REKOLEKCJE EUCHARYSTYCZNE

W dniach 6-8 maja w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce odbyły się Rekolekcje Eucharystyczne, które poprowadził dla nas ksiądz kanonik Andrzej Witerski egzorcysta diecezji drohiczyńskiej.  Pierwszego dnia poznaliśmy znaczenie znaku krzyża, spotykania się w kościele w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, gdzie we wspólnocie ochrzczonych zbieramy się aby modlić się za siebie nawzajem. Następnie uznajemy naszą grzeszność, aby z czystym sercem przystąpić do ofiary ołtarza. Po słowach „Módlmy się…” jest czas aby w ciszy wzbudzić intencje, z którymi przychodzimy na Mszę Świętą.

Drugiego dnia ksiądz rekolekcjonista zwracał naszą uwagę na kolejne części Mszy Świętej. Między innymi na słowa: „Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami”, które można porównać do prośby niewidomego Bartymeusza z bramy Jerycha, który mimo uciszania tłumu usilnie wołał: „Jezusie synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10,47). Dzięki swej wytrwałości i wierze został wysłuchany. Następnie ksiądz rekolekcjonista na przykładach z własnego życia pokazywał nam jak istotne jest uważne słuchanie czytań i Ewangelii w czasie Liturgii Słowa, bo jak czytamy w księdze Izajasza: „Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55,11). W trudnych momentach życia warto wracać do fragmentów z Pisma Świętego, które możemy usłyszeć w czasie Mszy Świętej. Każda jej część ma znaczenie i jest owocna w naszym życiu i w życiu tych, za których się modlimy.

Ostatniego dnia rekolekcji omawialiśmy ostatnią najważniejszą część Mszy Świętej – Liturgię Eucharystyczną. W czasie której uczestniczymy w wielkiej tajemnicy wiary – przemienieniu darów ołtarza chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa Chrystusa. Łączymy nasze intencje, z którymi przychodzimy na mszę z ofiarą Pana Jezusa przyjmując Komunię Świętą.

Na zakończenie Rekolekcji Eucharystycznych uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie. Po mszy, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy wypowiedzieć naszą wdzięczność Panu Jezusowi za otrzymane łaski w czasie rekolekcji i w naszym życiu.

Był to niezwykły i wzruszający czas łaski, za który jesteśmy wdzięczni Panu Bogu.

ŻYCZENIA NA WIELKANOC

«Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział» Mk 16, 6-7
 Dziś niech te słowa brzmią z całą mocą. Pan powstał z martwych! On żyje i my razem z Nim żyć będziemy!
 Mocnej wiary w Zmartwychwstałego, serca pałającego w blasku wielkanocnego poranka Jego Miłością i niezawodną Nadzieją  wszystkim Wspólnotom Odnowy w Duchu Świętym  Diecezji Drohiczyńskiej;
 Jego Ekscelencji i wszystkim Kapłanom również z okazji Dnia Kapłańskiego ciągłego zanurzenia w Chrystusowym Kapłaństwie, by powołanie do sprawowania Eucharystii było zawsze żywe i podejmowane ciągle z nowym zapałem w mocy Ducha Świętego
w imieniu koordynatorów
życzy
Renata Wróblewska

Adoracja Krzyża

Odnowa w Duchu Świętym działająca przy Bazylice w Bielsku Podlaskim tradycyjne ja co roku w Wielkim Poście zorganizowała adorację krzyża. Mszę Świętą sprawował opiekun wspólnoty ks. Łukasz Suszko. Dekorację w prezbiterium przygotowała s. Daniela. Po rozważaniach i pieśniach pasyjnych podchodziliśmy do krzyża aby oddać Mu cześć i ucałować.

Palemki Wielkanocne

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z grupą parafian z Bazyliki w Bielsku Podlaskim włączyła się w przygotowywanie palemek wielkanocnych. Nad całością czuwała s. Daniela zakrystianka z Bazyliki. Będą one rozprowadzane w dwie niedziele po Mszach Świętych, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc siostrom Dominikankom pracującym na Ukrainie.