Napełnieni Duchem Świętym na Jasnej Górze

Dnia 23.05.2022r odbyło się XXVI Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie modlitewne przebiegało pod hasłem: ,,Posłanie”.  W  modlitwie o nowy powiew Ducha Św., który da przebudzenie wierzącym, brało udział kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów w różnym wieku, między innymi także z diecezji drohiczyńskiej. Wspólnie modlili się także goście z objętej wojną Ukrainy bp. Witalij Krywicki z diec. kijowsko- żytomirskiej i siostry karmelitanki z Kijowa i Charkowa, które w Częstochowie znalazły schronienie przed wojną. Program czuwania obejmował uwielbienie, konferencje, świadectwa, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Mszę Świętą. Spotkaniu towarzyszył zespół muzyczny ,,Zwiastowanie” – przepięknym śpiewem wprowadzał w nastrój modlitewny.

Po zawiązaniu Wspólnoty pierwszą konferencję na temat ,,Wyznaczył Pan jeszcze siedemdziesięciu dwóch” wygłosił ks. Krzysztof Krzaczek. Zaczął od pytania ,,Kim jest Jezus dla ciebie ?” Przypomniał, że podstawą w naszym życiu jest Pismo Święte i tak jak Jezus miał plan na swoje życie, rozdzielał zadania tak i my powinniśmy mieć plan i być mu wiernym, formować swoich następców, którzy mają głosić pokój. Wskazał, że zadaniem dla Odnowy jest głoszenie pokoju. Ważne aby jasno wyznaczać cele, rozmawiać, zarządzać konfliktami, dbać o wyniki i zachować wrażliwość wspólnotową. W tych działaniach nie jesteśmy sami. Jesteśmy u tronu Matki Bożej, która jest wspierającą liderką, jest blisko, ma serce, czas, jest wsparciem dla Kościoła.

Świadectwo o swoim wzrastaniu w wierze powiedział Mariusz Mycielski lider wspólnoty ,,W drodze” ze Świerklańca. Podkreślił, że ważne jest abyśmy najpierw sami odnaleźli Jezusa, a potem swoje miejsce we wspólnocie. Mówił także o naszym zaangażowaniu w Kościele, abyśmy przyjrzeli się czego każdy z nas oczekuje od Kościoła,  a wtedy będziemy wiedzieli co trzeba zrobić. Zaznacza, że w parafii istotna jest postawa duszpasterzy. W swojej posłudze uczy się na błędach i jak mówi ,,Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych”. Ludzie z Odnowy, to ludzie bogaci w Ducha świętego, a Duch Święty odpowiada na wszystkie potrzeby duchowe i materialne.

Podczas drugiej konferencji na temat ,,Patrzcie jak oni się miłują” ks. Sławomir Siewkowski przedstawił obraz Jezusa jako sługi, który służy nam w naszych lękach, ograniczeniach, obawach. Mówimy, że Jezus jest Panem, Bogiem, ale także sługą, który umywa nogi. Jezus uczy nas wrażliwości oczu na potrzeby innych, że pomaganie jest zaszczytem. Podkreślił, że miłość zawsze będzie związana ze służbą, ale żaden rodzaj zmęczenia nie upoważnia nas abyśmy sobie folgowali. Przytoczył taki swój dowcip, że gdy pyta Pana Boga ,,dlaczego ja?” Bóg odpowiada ,, bo ja cię kocham”. Na zakończenie zachęcał, abyśmy pozwolili Jezusowi działać w naszym życiu: ,,Jezu Ty się tym zajmij”.

Siostra Monika zakonnica posługująca w Caritas w Lublinie opowiedziała w swoim świadectwie o działaniu Jezusa w ich wspólnocie. Podkreśliła, jak bardzo trzeba wsłuchiwać się w głos Boga, aby rozeznać czego od nas oczekuje, zaufać mu. Mówiła także o tym, jak trudne jest doświadczenie bezsilności w ostatnim czasie wobec uchodźców np. brak mieszkania, nie ma co dać i o wołaniu Jezusa: ,,Monika zaufaj mi, ze mną możesz wszystko”. Głośno zastanawiała się jaka jest różnica pomiędzy tym, co robi ona taka malutka, a tymi którzy mają dużo pieniędzy, a nie wierzą w Jezusa. Jej  przesłanie to ,,Bóg ma serce” i ,,Bóg cię kocha”, czasem można zrobić wszystko za uśmiech, czas.

 O nowym nurcie ,, Toronto blessing”, który wystąpił w Kościele pod koniec XX wieku mówił ks. Mirosław Cholewa. Zjawisko to występuje podczas modlitwy do Ducha Świętego- jedni  padają na ziemię, inni wybuchają śmiechem, krzyczą, trzęsą się. Podstawowa zasada to nie panikować, ufać Panu i powierzyć mu swoje życie, nie bać się.  Trzeba powoli rozeznawać czy są to przejawy działania Ducha Świętego, ważne czy przeżywamy pokój wewnętrzny. Ksiądz odwołał się do reguł św. Ignacego- jaki wpływ na nas ma działanie złego ducha a jaki dobrego ducha, jaki jest przebieg naszych myśli od początku, przez środek, do końca. Charyzmaty mają być badane, rozeznawane nie tylko w grupie modlitewnej, ale także przez księży, biskupów. Zasadą istotną jest nie skupiać się na samym zjawisku, ale skupiać się na samym Panu Bogu. Ważne aby w centrum był dawca darów, a nie charyzmatyk. 

Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą Świętą. Biskup Andrzej Przybylski w homilii dziękował nie we własnym imieniu ale w imieniu Pana, za to co Odnowa czyni i czego jeszcze dokona. Odwołał się do Papieża Paweł VI , który prosił Odnowę, aby była w sercu Kościoła,  z którego wypływa źródło łaski, szczególnym sercem miłości, służbą Kościołowi. Biskup mówił, że Duch Święty przychodzi do Kościoła, potrzebuje naszego bycia w Kościele. Na zakończenie wypowiedział słowa: ,, Proszę cię Duchu Święty posłuż się nami, każdym człowiekiem, który przeżył chrzest w Duchu Świętym, abyśmy byli dla każdego tchnieniem Ducha Świętego”.

Uczestniczka spotkania Elżbieta

Więcej zdjęć w Galerii II

REKOLEKCJE EUCHARYSTYCZNE

W dniach 6-8 maja w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce odbyły się Rekolekcje Eucharystyczne, które poprowadził dla nas ksiądz kanonik Andrzej Witerski egzorcysta diecezji drohiczyńskiej.  Pierwszego dnia poznaliśmy znaczenie znaku krzyża, spotykania się w kościele w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, gdzie we wspólnocie ochrzczonych zbieramy się aby modlić się za siebie nawzajem. Następnie uznajemy naszą grzeszność, aby z czystym sercem przystąpić do ofiary ołtarza. Po słowach „Módlmy się…” jest czas aby w ciszy wzbudzić intencje, z którymi przychodzimy na Mszę Świętą.

Drugiego dnia ksiądz rekolekcjonista zwracał naszą uwagę na kolejne części Mszy Świętej. Między innymi na słowa: „Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami”, które można porównać do prośby niewidomego Bartymeusza z bramy Jerycha, który mimo uciszania tłumu usilnie wołał: „Jezusie synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10,47). Dzięki swej wytrwałości i wierze został wysłuchany. Następnie ksiądz rekolekcjonista na przykładach z własnego życia pokazywał nam jak istotne jest uważne słuchanie czytań i Ewangelii w czasie Liturgii Słowa, bo jak czytamy w księdze Izajasza: „Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55,11). W trudnych momentach życia warto wracać do fragmentów z Pisma Świętego, które możemy usłyszeć w czasie Mszy Świętej. Każda jej część ma znaczenie i jest owocna w naszym życiu i w życiu tych, za których się modlimy.

Ostatniego dnia rekolekcji omawialiśmy ostatnią najważniejszą część Mszy Świętej – Liturgię Eucharystyczną. W czasie której uczestniczymy w wielkiej tajemnicy wiary – przemienieniu darów ołtarza chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa Chrystusa. Łączymy nasze intencje, z którymi przychodzimy na mszę z ofiarą Pana Jezusa przyjmując Komunię Świętą.

Na zakończenie Rekolekcji Eucharystycznych uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie. Po mszy, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy wypowiedzieć naszą wdzięczność Panu Jezusowi za otrzymane łaski w czasie rekolekcji i w naszym życiu.

Był to niezwykły i wzruszający czas łaski, za który jesteśmy wdzięczni Panu Bogu.

ŻYCZENIA NA WIELKANOC

«Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział» Mk 16, 6-7
 Dziś niech te słowa brzmią z całą mocą. Pan powstał z martwych! On żyje i my razem z Nim żyć będziemy!
 Mocnej wiary w Zmartwychwstałego, serca pałającego w blasku wielkanocnego poranka Jego Miłością i niezawodną Nadzieją  wszystkim Wspólnotom Odnowy w Duchu Świętym  Diecezji Drohiczyńskiej;
 Jego Ekscelencji i wszystkim Kapłanom również z okazji Dnia Kapłańskiego ciągłego zanurzenia w Chrystusowym Kapłaństwie, by powołanie do sprawowania Eucharystii było zawsze żywe i podejmowane ciągle z nowym zapałem w mocy Ducha Świętego
w imieniu koordynatorów
życzy
Renata Wróblewska

Adoracja Krzyża

Odnowa w Duchu Świętym działająca przy Bazylice w Bielsku Podlaskim tradycyjne ja co roku w Wielkim Poście zorganizowała adorację krzyża. Mszę Świętą sprawował opiekun wspólnoty ks. Łukasz Suszko. Dekorację w prezbiterium przygotowała s. Daniela. Po rozważaniach i pieśniach pasyjnych podchodziliśmy do krzyża aby oddać Mu cześć i ucałować.